Řetězec HRUŠKA po zásahu ÚOHS vrátí dodavatelům potravin 39 milionů korun

Hruška obchody

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil dvě správní řízení v oblasti významné tržní síly vedená s obchodním řetězcem HRUŠKA, spol. s r.o., poté, co tato společnost navrhla závazky, na jejichž základě odškodní více než sedm desítek dodavatelů. Rozhodnutí jsou již pravomocná.

„Obchodní řetězec HRUŠKA vrátí malým a středním dodavatelům potravin více než 39 milionů korun, které neoprávněně získal z pozice silnější smluvní strany jako plnění tzv. plnohodnotného servisu,“ řekl k případům předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Úřad spatřoval závadné jednání řetězce HRUŠKA ve sjednávání služby plnohodnotného servisu s dodavateli potravin a její plnění. Řetězec mohl na základě těchto ustanovení dodavateli potraviny před uplynutím záruční doby vrátit nebo pomocí účetní operace snížit cenu potravin, u kterých se blížil konec záruční lhůty s tím, že všechny náklady nesl dodavatel. Toto jednání, které trvalo od druhého pololetí roku 2016 do poloviny roku 2021 mělo dle Úřadu potenciál zneužití významné tržní síly, neboť společnost HRUŠKA zcela přenesla obchodní rizika a ztráty spojené s prodejem potravin s ohroženou záruční lhůtou na své dodavatele potravin.

Řetězec HRUŠKA v rámci správních řízení nabídl Úřadu závazky k odstranění závadného stavu spočívající zejména v povinnosti vrátit do 8 měsíců od právní moci rozhodnutí celkem 74 dodavatelům potravin všechny platby, které byly odvedeny na základě smluvních ujednání o plnohodnotném servisu, a to včetně DPH. Celkem se jedná o částku téměř 34 milionů korun bez DPH, tedy více než 39 milionů korun včetně DPH.

V rámci závazků se řetězec dále zavázal, že odstraní ze svých smluv ustanovení o plnohodnotném servisu a předloží Úřadu seznam interních opatření, která mají zajistit, aby se v budoucnu do smluv uzavíraných s dodavateli potravin nedostala ustanovení porušující zákon o významné tržní síle. O rozhodnutí Úřadu musí společnost HRUŠKA rovněž vyrozumět své dodavatele potravin. Vzhledem k tomu, že jednání řetězce nebylo kvalifikováno jako závažné, Úřad závazky přijal a správní řízení pod podmínkou jejich splnění zastavil.

V současně době probíhají legislativní změny, jejichž prostřednictvím dojde k provedení směrnice 2019/633, o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci, do zákona č. 395/2009 Sb., který upravuje významnou tržní sílu a její zneužití. Po transpozici směrnice bude tento zákon dopadat na celý dodavatelsko-odběratelský řetězec v zemědělském a potravinovém sektoru, nikoliv pouze na velké maloobchodní prodejce.

TZ

Napsat komentář