Co vláda slibuje k eGovernmentu? Všech 64 EG opatření na jednom místě

Pečlivě jsme za vás prostudovali a prohrabali celé programové prohlášení vlády a zde jsou body týkající se eGovernmentu a digitalizace veřejné správy. A je to slibné čtení. Tak uvidíme, co se povede. Chceme opravdu fungující eGovernment (ne jako dosud). A chceme ho moderní. Shodou okolností nám z toho vyšel 64-bitový eGovernment.

Programové prohlášení vlády je i přes různé snahy tak trochu příliš hutný dokument. Ano, leckdo se zaměří na pro něj blízkou kapitolu podle jejího názvu, ale získat komplexní přehled o celých oblastech, to je velice obtížné. A proto jsme se tímto materiálem prokousali za vás a vybrali to, co jistě nejen nás bude zajímat jako eOpatření k eGovernmentu.

Část Legislativa obsahuje základní mechanismy modernizace právního řádu a zákonů, což se dotýká i efektivní a digitální veřejné správy. Ostatně, veřejná správa je právě legislativou svázána více, než klienti. V části Veřejná správa jsme vybrali ta opatření, která přímo souvisí s její modernizací (tedy s eGovernmentem jako eVládnutím) a s modernizací její organizace. Sekce Digitalizace obsahuje podstatné body ze stejnojmenné kapitoly s ohledem opět na eGovernment. A poslední sekce Související obsahuje 28 vybraných bodů z ostatních kapitol, které ale úzce s digitalizací veřejného sektoru souvisejí a jsou mnohdy doplněním či konkretizací opatření v digitalizaci či veřejné správě.

Aniž by to byl náš záměr, náhodou jsme do výběru zařadili celkem 64 jednotlivých opatření. Lze tedy s nadsázkou říci, že očekáváme plnohodnotnou 64-bitovou digitalizaci a eGovernment.

Legislativa

Zvýšíme kvalitu legislativy.
Každou novou regulaci důkladně zvážíme na základě analýzy očekávaných dopadů.
Legislativní návrhy potřebné k plnění programového prohlášení budou předkládány standardní legislativní cestou a před jejich předložením do vlády se k nim vyjádří odborníci v rámci Legislativní rady vlády.
U nových zákonů, nařízení vlády a vyhlášek zpravidla nejpozději do pěti let od nabytí účinnosti vyhodnotíme jejich fungování v praxi. Za tímto účelem budeme využívat metodiku hodnocení celkového společenského přínosu a dopadů legislativy ex-ante a ex-post v souladu s dobrou praxí v EU a doporučeními OECD.
Nutná pravidla zjednodušíme. Zrušíme, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl.
Zavedeme moderní formy veřejných konzultací k připravované a existující legislativě.
Na podporu chytrého řízení státu zřídíme při Úřadu vlády špičkové expertní pracoviště v čele s renomovanými odborníky a se zázemím s vlastními experty.

Veřejná správa

Na základě inventury všech agend státu do konce roku 2022 představíme konkrétní plány na snížení počtu úřednických míst.
Zbytečné úřední úkony zrušíme a potřebné služby zefektivníme.
Zavedeme měření výkonu a efektivity státních (veřejných) služeb pomocí benchmarkingu jako u soukromých firem (rozsah agendy, náklady na výkon agendy, institucionální zajištění, úroveň digitalizace).
Zpřehledníme a zjednodušíme povinnosti občanů a podnikatelů vůči státu ve spolupráci s profesními a podnikatelskými organizacemi prostřednictvím sdílené platformy.
Zrušíme zbytné nebo duplicitní povinnosti ve spolupráci se zástupci komerčního a neziskového sektoru.
Podpoříme vznik platformy pro zvýšení srozumitelnosti a přehlednosti právního řádu.
Všechny platby vůči veřejné správě včetně kolků bude možné hradit platební kartou či bezhotovostně.
Zjednodušíme veřejné zadávání, zvýšíme transparentnost, vydáme metodické pokyny k zadávání pro jednotlivé druhy komodit a služeb (stavební zakázky, ICT zakázky, právní služby, ekonomické poradenství, konzultace, audity…) tak, aby mohli veřejní zadavatelé při svých nákupech lépe vyvážit požadavky jak na cenu, tak na kvalitu a další nefinanční kritéria.
Součástí veřejné správy bude silná centrální autorita s potřebnou pravomocí v oblasti ICT, která bude mít silný mandát vůči všem organizačním jednotkám veřejné správy včetně jejich zřizovaných a příspěvkových organizací. Bude vybavená dostatečnou metodickou, rozpočtovou, legislativní i kontrolní pravomocí, aby byla schopná napříč veřejnou správou prosazovat efektivní, bezpečnou a dlouhodobě udržitelnou digitalizaci veřejné správy.

Digitalizace

Dokončíme realizaci zákona o právu na digitální služby, zejména důsledně naplníme katalog služeb veřejné správy a plán jejich postupné digitalizace nejpozději k 1. 2. 2025.
Důsledně budeme vymáhat, aby mezi úřady obíhala data, nikoli občan. Pokud občan státu data jednou poskytne, už je po něm stát nesmí znovu vyžadovat. Z toho důvodu budeme rozvíjet a stabilně financovat centrálně sdílené informační systémy, zejména projekt základních registrů.
Vytvoříme již v roce 2022 centrální koordinační tým a transformační týmy podporující digitální transformaci jednotlivých centrálních úřadů.
Posílíme odborné a personální kapacity centrálních úřadů pro provedení digitální transformace procesů, kvalitnější zadávání veřejných zakázek a jejich následné projektové řízení.
Všem transformačním týmům přidělíme dostatečné pravomoci a zdroje pro řízení a provádění digitální transformace.
Co nejrychleji, nejpozději v roce 2023, zrušíme povinnosti nosit u sebe průkazy a dokumenty, pokud si je stát může ověřit jinak (tvorba tzv. eDokladovky), kompatibilní s elektronickými doklady EU.
Co nejrychleji zajistíme zprovoznění systému, který bude občany včas informovat o končící platnosti všech průkazů, osvědčení, rozhodnutí a jiných dokumentů.
Zrychlíme proces otevírání dat (open data) a aktualizace otevřených dat na všech úřadech veřejné správy.
Strategické a další materiály, které si stát zadává či vytváří a nepodléhají utajení (bezpečnost a obrana státu), budou dostupné pro jiné orgány veřejné správy a v co nejširším rozsahu i veřejnosti.
Otevřeme data komerčnímu i neziskovému sektoru a přizveme je, aby se tak podílely na rychlejším rozvoji digitálních služeb veřejné správy a privátního sektoru.
Zajistíme uživatelsky přívětivý jednotný standard portálů veřejné správy.
Ve spolupráci se zástupci podnikatelských organizací doplníme rodinu portálů veřejné správy o bezplatně přístupný Portál podnikatele, který bude zprostředkovávat jak komunikaci vůči veřejné správě, tak také komunikaci mezi podnikateli. Jeho provozem by byly pověřeny podnikatelské organizace.
Rozšíříme funkce Czech POINTu a ve stejném rozsahu zřídíme telefonickou informační a transakční linku s asistentem. Stanou se z nich alternativní přátelské univerzální podatelny pro všechny, kdo se státem nechtějí komunikovat přes internet – online.
Prosadíme jednotné uživatelské a programové (API) rozhraní pro komunikaci se státem.
Všechny online služby budou vytvářeny uživatelsky přívětivě a budou mít obdobné a intuitivní ovládání (UX).
Služby budou poskytovány v otevřených formátech. Tím podpoříme možnost komerčního a neziskového sektoru podílet se na zajištění digitálních služeb pro občany a podnikatele s možností publikace takových služeb v rodině portálů veřejné správy při dodržení bezpečnostních a technologických standardů.
Prosadíme moderní jednotný standard pro elektronickou spisovou službu a „digitální“ archivnictví pro dlouhodobou životnost digitálních dokumentů.
Vytvoříme jednotné digitální tržiště (Digital Marketplace – eGov), kde budou moci orgány veřejné správy poptávat a nakupovat komoditní služby ICT pro zajištění digitálních služeb státu. (Např. jako e-shop produktů a služeb, které mají v Rakousku.)
Vytvoříme mobilní aplikaci Portálu občana, která postupně zjednoduší komunikaci se státem a vyřizování běžných operací pro občany a firmy.
Zprůchodníme možnost sdílení údajů ze Základních registrů na základě souhlasu občana.
Vytvoříme podmínky pro širší využívání digitálních úkonů, jak v komunikaci se státem, tak v soukromém sektoru, například uzavírání vícestranných smluv přes internet.
Zavedeme zákony k posílení průhlednosti veřejné správy a prevence korupce. Jde zejména o jednotnou veřejnou evidenci dotací, rozklikávací rozpočty na úroveň faktur při zachování zásad obchodního tajemství.
Zaměříme se na posílení kybernetické bezpečnosti jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.
Vytvoříme efektivní platformu pro trvalou spolupráci veřejné správy a soukromého sektoru na ochraně společného kybernetického prostoru.
Posílíme význam a koordinaci informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, Ministerstvo vnitra, Armáda ČR, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce.
Zasadíme se o spolupráci s EU, NATO a dalšími mezinárodními partnery tak, aby internet zůstal otevřený a bezpečný.
Poskytneme součinnost s EU při řešení algoritmicky řízených platforem a sociálních sítí.
V boji proti hybridním hrozbám budeme prosazovat ucelené řešení se zapojením všech aktérů, včetně odpovědných úřadů.
Kritická infrastruktura bude stát na bezpečných, otevřených a auditovatelných technologiích přístupných kontrole odbornou veřejností pro hledání bezpečnostních děr (např. s využitím „bug bounty“). Samozřejmostí je zachování licenčních práv, práva na soukromí a pravidel volného trhu.
Pro zavádění moderních služeb ICT je nezbytné usnadnit sdílení odborníků, znalostí a zkušeností mezi orgány veřejné správy (vznik národního kompetenčního centra, popř. multiresortních kompetenčních center).
Vymezíme přesně a transparentně předmět činnosti kompetenčních center a státních podniků a organizací, které zajišťují ICT služby tak, aby byly zachovány principy hospodářské soutěže.
Zrealizujeme koncept eGovernment Cloudu ve státní i komerční části a přijmeme flexibilnější pravidla pro nákup cloudových služeb v souladu se standardy EU.
Zajistíme uložení osobních údajů obyvatel v bezpečných datových centrech na území ČR nebo ve státech EU.
Zapracujeme na spuštění digitální mapy veřejné správy a krajských technických map, kde budou dostupná data o sítích dopravní a technické infrastruktury v území.
Vytvoříme podmínky pro získání finančních zdrojů na pořízení dalších údajů a jejich aktualizaci a malým obcím pomůžeme s plněním této povinnosti. Zajistíme sdílení mezi veřejným a soukromým sektorem.
Vytvoříme podmínky pro zvýšení efektivity koordinace staveb na podkladu digitální technické mapy a v ní vedených údajů o stavbách a stavebních záměrech.
Předložíme návrh zákona o informačním modelování staveb a vystavěného prostředí (BIM), který umožní využívání a sdílení dat pro přípravu staveb, jejich povolování a užívání v průběhu doby jejich životnosti (digitální dvojčata).
Podpoříme vzdělávací a výukové programy digitální a informační gramotnosti pro všechny generace podle jejich potřeb a úrovně znalostí a dovedností.
Zaměříme se na VENDOR LOCK-IN (proprietární uzamčení). Provedeme analýzu existujících případů, navrhneme cestu pro jejich ukončení a zabráníme vzniku VENDOR LOCK-IN do budoucna.
Software nebo jeho části vytvářené na zakázku budou otevřené (zdrojový kód bude použitelný i dalšími subjekty veřejné správy při zachování práv a ochrany duševního vlastnictví).

Související

Místo účelového zaklekávání podpoříme proklientský přístup Finanční správy vůči občanům.
Zavedeme jednotnou veřejnou evidenci dotací ze státního rozpočtu.
Provedeme komplexní revizi systému kontrol veřejných prostředků s důrazem na posílení prvků hospodárnosti, efektivity a účelnosti a na snižování administrativní zátěže na straně kontrolovaných osob.
Budeme pokračovat v rozvoji chytrých sítí. Cílem bude zajistit vysokou spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie a posílit digitalizaci a automatizaci distribuční a přenosové soustavy.
Budeme pokračovat ve snižování byrokratické zátěže firem i živnostníků.
Dotvoříme strukturu inovačních center a testbedů (referenčních center) nových technologií.
Otevřeme trh práce zájemcům o práci ze třetích zemí, zajistíme digitalizaci a výrazné zrychlení procesu vyřizování žádostí o pracovní povolení. Zatraktivníme vydávání zaměstnaneckých akcií.
Připravíme sadu opatření, která rychle zjednoduší podnikání v ČR. Podnikatelský balíček sestavíme na základě analýzy podnikatelského prostředí i přeměření administrativní zátěže podnikatelů a bude průběžně aktualizován.
Zajistíme efektivní spolupráci jednotlivých kontrolních orgánů a snížíme tím administrativní zátěž či výkladové nejasnosti.
Budeme podporovat využívání nových technologií a zároveň budeme systematicky podporovat výuku digitálních dovedností napříč vzdělávací soustavou v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.
Podpoříme sdílení informací mezi poskytovateli a pacienty, tedy urychlený rozvoj digitalizace českého zdravotnictví a propojení systémů jednotlivých zdravotnických zařízení.
Zavedeme pravidelné reportování důležitých dat přímo řízených organizací MZ a systematický controlling pomocí elektronických nástrojů – vyhodnocování výsledků s jasným dopadem do praxe.
Zavedeme personální, investiční a provozní benchmarking přímo řízených organizací.
Vytvoříme podmínky pro posílení klíčové role ředitele školy – pedagogického lídra, včetně snížení administrativní zátěže mj. díky rozvoji informačního systému veřejné správy s termínem do září 2023.
Zajistíme dostatečné finanční prostředky na pořízení a rozšíření nabídky digitálních učebních pomůcek (včetně ICT techniky), ale stejně tak na rozvoj digitálních dovedností učitelů i dětí, žáků a studentů.
Budeme rozvíjet ucelený systém digitálních vzdělávacích zdrojů a posilovat jejich dostupnost.
Podpoříme digitalizaci činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.
Pozornost budeme věnovat efektivnějšímu sdílení informací ve vědě, výzkumu, vývoji a inovacích díky využití moderních a inovativních technologií.
Zlepšíme schopnost ucházet se o prostředky z centrálně řízených programů EU, zejména v oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací. Budeme aktivně podporovat zapojení ČR do důležitých projektů společného evropského zájmu (IPCEI). Jde nám přitom o posílení naší konkurenceschopnosti v Evropě i ve světě a podporu inovačního ekosystému.
Do roku 2025 dokončíme digitalizaci resortu dopravy tak, aby občané mohli využívat on-line služeb spojených právě s dopravními agendami, jako je například vydání a výměna řidičského průkazu či zápisy změn v registru silničních vozidel.
Jízdní řády zpřístupníme způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu.
Do poloviny roku 2022 navrhneme změny, které dále usnadní zakládání a zápis společností s ručením omezeným do obchodního rejstříku s využitím prostředků pro elektronickou komunikaci a identifikaci.
Schválíme další zákony k posílení transparentnosti veřejné správy a prevenci a postihu korupce.
Zasadíme se o elektronický spis na soudech, jehož obsah bude sdílený příslušnými soudy, dalšími justičními orgány a oprávněnými osobami.
Zpřístupníme úplné elektronické podání do veřejných rejstříků, evidence skutečných majitelů a evidence svěřenských fondů.
Vytvoříme moderní a uživatelsky přívětivou digitální platformu justičních eSlužeb a informací z oblasti justice.
Zavedeme společnou platební bránu resortu justice pro zajištění možnosti placení vybraných soudních poplatků online.
Zpřístupníme statistiku rozhodování soudců a soudů.

Michal Rada, redaktor egov-nn.com

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy