V rámci projektu Digitální úřad je publikována ucelená metodika pro digitalizaci

Metodika obsahuje jak znalostní a teoretickou část, tak i praktické postupy pro digitalizaci v jednotlivých oblastech.
Metodika je jedním z hlavních výstupů projektu Digitální úřad.
Je určena jak pro manažery v úřadech, tak pro odborné zaměstnance.

Digitalizace je hezká věc, ale kdo s tím úřadům opravdu pomůže? K tomu byl určen projekt Digitální úřad, který byl financován z prostředků MPO. Jedním z jeho hlavních výstupů je i ucelená znalostní metodika pro digitalizaci v úřadu. A ta je teď k dispozici nejen úřadům, ale komukoliv, kdo má zájem.

Citujeme z jedné z úvodních kapitol

Tato metodika obsahuje velké množství znalostí a odkazů na další zdroje. Je určena zejména úřadům, lze ji ale použít také při výuce a vzdělávání a odborné přípravě zaměstnanců úřadů zodpovědných za jejich efektivitu a fungování a za realizaci ICT. Metodika je rozdělena do dvou hlavních částí. Uvozuje je obecné shrnutí metodiky poskytující zejména manažerům to nejdůležitější. Část Legislativní a architektonický rámec a povinnosti – jak už její název napovídá, obsahuje podrobné vysvětlení zákonného rámce pro digitalizaci a rozvoj elektronického fungování veřejné správy a také informace o závažných částech architektury a využití Národní architektury ČR a architektury úřadu. V praktické části je pak také popsáno, jak pracovat s asi nejdůležitější částí architektury, a to dokumentem Národní architektonický plán. V rámci kapitoly Architektura úřadu se rozvádí jednotlivé oblasti architektury, které úřad musí v rámci rozvoje a budování architektury vytvářet a také je naplňovat. Část obsahuje i Legislativní rámec pro eGovernment a jeho podrobné vysvětlení. Jsou zde také uvedeny všechny obecné Povinnosti související s eGovernmentem a digitalizací. Konkrétní použití metodiky a znalostí je pochopitelně na každém. Nicméně, doporučujeme následující: Následuje část Digitalizace úřadu prakticky. V ní se kupříkladu rozebírají jednotlivé hlavní oblasti digitalizace, nástroje digitalizace a věnujeme se v ní také tomu, aby vnitřní digitalizace úřadu opravdu fungovala. Dozvíte se v ní mimo jiné i to, jak se řeší povinnosti informační koncepce úřadu. Na konci části jsou pak ještě vybrané doplňující postupy pro některé části digitalizace.

Vrcholoví manažeři si mohou pročíst jen stručné shrnutí metodiky a to by jim mělo pro vhled stačit.
Osoby zodpovědné za vedení ICT a za digitalizaci si mohou pročíst část Digitalizace úřadu prakticky a podle ní buď postupovat, nebo ukládat související úkoly.
Odborní pracovníci si musejí prostudovat nejprve Legislativní a architektonický rámec a povinnosti a podle zde získaných znalostí pak mohou realizovat úkoly digitalizace úřadu prakticky.

Dokument je svým rozsahem poměrně obsáhlý. Z jeho obsahu uvádíme ty důležité kapitoly a podkapitoly, aby si uživatel dokázal představit, co dokument obsahuje, ještě než se do něj začte:

Úvod

O projektu Digitální úřad
O této metodice
Účel a použití
Vztah k ostatním výstupům

Shrnutí metodiky

Část Legislativní a architektonický rámec a povinnosti

Úvod do legislativy, architektury, povinností a rámců eGovernmentu
Legislativní rámec pro eGovernment a digitalizaci úřadu
Architektura a architektonický rámec
Referenční rámec z Registru práv a povinností
Rámec pro správu a výměnu údajů
Povinnosti související s eGovernmentem a digitalizací

Část Digitalizace úřadu prakticky

Hlavní oblasti digitalizace
Nástroje digitalizace
Mantinely fungování úřadu a digitalizace
Výkon veřejné správy a poskytování služeb
Vnitřní digitalizace úřadu

Doplňující postupy pro některé části digitalizace

Obecné dopady nového legislativního EG rámce na úřady
Jak číst a pracovat s Národním architektonickým plánem
Desatero hlavních kroků k otevřeným řešením ICT v úřadu

Metodika digitalizace úřadu v rámci projektu Digitální úřad ke stažení

Zdroj: openczeg.cz

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy