V březnu byla očištěná míra nezaměstnanosti 3,0 %

Míra zaměstnanosti

Podíl zaměstnaných k celé populaci 15–64letých dosáhl v březnu 74,6%. Oproti březnu 2023 se snížil o 1,2 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů činila 80,5 %, u žen 68,4 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let činila 41,5 %, u 30–49 let 83,0 %, u 50–64letých 81,1 %.

„Pokles míry zaměstnanosti nemá ani tolik souvislost s nezaměstnaností, která roste jen mírně, ale zejména se snižováním ekonomické aktivity v posledním období. Tento trend je přitom možné sledovat u obou pohlaví,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra nezaměstnanosti

Podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných, dosáhl v březnu 3,0 %. Meziročně se zvýšil o 0,4 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů dosáhla 2,4 %, u žen 3,7 %.

Míra ekonomické aktivity

Podíl ekonomicky aktivních k populaci 15–64letých dosáhl 76,9 %. Oproti březnu 2023 se snížil o 0,9 procentního bodu. Míra ekonomické aktivity mužů (82,4 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen (71,1 %) o 11,4 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost

Veškeré uvedené údaje jsou sezónně očištěny. Vztahují se k věkové skupině 15–64letých. Pocházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) prováděného vlastní tazatelskou sítí ČSÚ v domácnostech a jsou metodicky odlišné od administrativních dat Úřadu práce ČR o evidovaných uchazečích o zaměstnání (konkrétně ukazatele Podíl nezaměstnaných osob).

VŠPS má mezinárodně srovnatelnou metodiku, která definuje zaměstnané a nezaměstnané v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace práce. ČSÚ data z tohoto šetření pravidelně zasílá Eurostatu, který z nich připravuje měsíční přehledy o nezaměstnanosti za členské státy EU, avšak za věkovou skupinu 15–74 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině 15–74 let byla v březnu 2024 za Česko na úrovni 2,9 %.

V souladu s mezinárodní metodikou pro VŠPS se zjišťování provádí pouze v soukromých domácnostech, nejsou pokryta hromadná ubytovací zařízení, ani dočasná přístřeší.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS

Napsat komentář