Úřad upozornil sdružení minipivovarů na rizika cenových prohlášení

pivovar varna

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uzavřel šetření možných protisoutěžních cenových prohlášení učiněných sdružením Českomoravský svaz minipivovarů z.s. Případ byl vyřešen tzv. soutěžní advokacií bez zahájení správního řízení.

Úřad dlouhodobě upozorňuje na skutečnost, že cenová prohlášení zástupců profesních sdružení soutěžitelů o předpokládaném růstu cen mohou být z hlediska ochrany hospodářské soutěže přinejmenším podezřelá. Také pokud si individuální soutěžitelé veřejně sdělují ceny konkrétních komodit, za něž hodlají prodávat v budoucnosti, může to být posouzeno jako forma koordinace či slaďování postupu konkurentů na trhu.

V daném případě Úřad prováděl z vlastní iniciativy šetření týkající se veřejných cenových prohlášení, která prostřednictvím médií učinilo sdružení soutěžitelů působících v oblasti výroby piva. Prohlášení tohoto sdružení se týkala očekávaného zvyšování ceny piva. Jako důvod zdražení bylo uváděno zejména zvýšení cen energií a výrobních surovin.

Úřad v rámci šetření uvedené sdružení vyzval, aby velmi pečlivě zvažovalo, jaké informace o své cenové politice nebo o cenách požadovaných členy sdružení bude napříště médiím poskytovat. Dále při jednání se zmíněným svazem zdůraznil, že sdružení nesmí o cenové hladině dosahované svými členy vůbec informovat, nesmí ji posuzovat a veřejně vyzývat ke změně. I nepřímé doporučení či zdánlivě neformální vyjádření představitele sdružení mohou způsobit porušení zákona. Taková jednání vzájemných konkurentů na trhu mohou vždy negativně ovlivnit svobodné a nezávislé stanovování cen členy sdružení, ať již tím, že povedou ke sjednocování cen, nebo tím, že jednotliví soutěžitelé dostanou k dispozici podrobné informace o cenové úrovni nebo o její plánované změně.

Po výzvě ÚOHS přistoupil svaz ke konkrétním nápravným opatřením vedoucím k tomu, aby se v budoucnu neopakovala veřejná prohlášení, která by mohla porušovat zákon o ochraně hospodářské soutěže, a současně informoval členy svého statutárního orgánu, že uvedené jednání je zákonem zakázané a má protisoutěžní povahu a že do médií lze napříště uvádět jen neadresná (objektivní) sdělení, jejichž cílem není vyloučení konkurenčního chování určitého okruhu soutěžitelů.

Úřad zároveň upozornil svaz na ustanovení „Kodexu chování a komunikace ČMSMP a jeho členů“ (veřejně přístupného na internetových stránkách svazu), které mohlo ve výsledku omezovat hospodářskou soutěž mezi členy svazu. Českomoravský svaz minipivovarů z.s. však následně přijal nové znění kodexu v souladu s pravidly hospodářské soutěže a původní kodex obsahující příslušné potenciálně závadné ustanovení ze svého webu odstranil.

Úřad se rozhodl nezahajovat správní řízení, když zohlednil zejména ochotu a snahu uvedeného sdružení rychle přijmout nápravná opatření vedoucí k obnově soutěže v dotčené oblasti. Tento postup vedl v tomto případě k rychlejšímu a jistějšímu dosažení účelu soutěžní politiky, kterým je ochrana, ale zároveň i obnova soutěžních podmínek na trhu.

TZ

Napsat komentář