Pro podniky začne dne 12. 10. 2023 platit povinnost notifikovat zahraniční finanční příspěvky Evropské komisi dle Nařízení o zahraničních subvencích

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (dále jen „Nařízení“) reaguje na možná narušení vnitřního trhu způsobená subvencemi třetích států pro podniky působící na vnitřním trhu.

Od 12. 7. 2023 je aplikovatelná většina ustanovení Nařízení. Dne 12. 10. 2023 se stávají účinným i ustanovení Nařízení (články 21 a 29) ukládající podnikům povinnost notifikovat předem Komisi zahraniční finanční příspěvky v případě účasti na fúzi, kdy alespoň jeden z podniků v Unii dosahuje celkového obratu nejméně 500 milionů eur a nabídky v rámci veřejné zakázky, jejíž hodnota bude přesahovat 250 milionů eur.

V případě, který podléhá notifikační povinnosti, je před spojením podniků, resp. zadáním veřejné zakázky nutno vyčkat rozhodnutí Evropské komise. Komise může spojení/zadání veřejné zakázky zakázat, pokud vyhodnotí dopady zahraniční subvence jako škodlivé. Nepředložení požadovaných informací ve stanovených lhůtách může mít za následek zákaz spojení podniků, resp. zadání veřejné zakázky. Komise může v případě nedodržení povinností vyplývajících z nařízení podnikům také ukládat pokuty a penále. Mezi další nástroje, které má Komise dle Nařízení k disposici, patří též škála nápravných opatření.

Notifikační formuláře pro spojování podniků a zadávací řízení jsou obsaženy v příloze I a II Prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1441 ze dne 10. července 2023 o podrobných pravidlech pro vedení řízení Komisí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

Praktické informace k podávání notifikací pro spojování podniků, včetně pracovní editovatelné verze notifikačního formuláře jsou v angličtině dostupné na https://competition-policy.ec.europa.eu/foreign-subsidies-regulation/practical-information_en

Praktické informace k podávání notifikací pro zadávací řízení, včetně pracovní editovatelné verze notifikačního formuláře jsou v angličtině dostupné na https://single-market-economy.ec.europa.eu/practical-information_en

Další informace k nařízení o zahraničních subvencích jsou dostupné na:

https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/narizeni-o-zahranicnich-subvencich-narusujicich-vnitrni-trh.html

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2560 ze dne 14. prosince 2022 o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh (odkaz na nařízení https://www.uohs.cz/download/Sekce_VP/VP_update/narizeni-o-zahranicnich-subvencich-2022_2560.pdf)

TZ/ÚOHS

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář