Praha aktualizovala Plán udržitelné mobility

Rada hlavního města Prahy schválila Akční plán 2024–2026 Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (P+) do roku 2026. Ten stanoví nový jízdní řád dopravních investic hlavního města Prahy. Hlavními cíli aktualizace Plánu je stanovení priorit jednotlivých projektů dopravní infrastruktury a s tím spojené efektivní vynakládání energie na přípravu opatření, která se budou realizovat. Plán pracuje s aktuálně dostupnými finančními prostředky města, které jsou k dispozici v důsledku financování stavby metra D bez jakéhokoliv příspěvku státu. Prioritou aktualizovaného Plánu udržitelné mobility je také úspěšně usilovat o získávání financí z jednotlivých dotačních titulů Evropské unie do roku 2030.

Aktualizovaný Plán udržitelné mobility umožní Praze financovat z dotací EU rozšiřování tramvajové sítě, modernizaci metra a nahrazení dieselových autobusů nízkoemisními vozy. Reaguje také na strmě rostoucí výdaje hlavního města na dopravu, průměrný roční růst běžných výdajů přes 6 % na provoz veřejné hromadné dopravy a údržbu silniční infrastruktury. Nutnou podmínkou realizace akčního plánu je proto zpomalení růstu běžných výdajů na provoz hromadné dopravy a údržbu silniční sítě.

Těžiště investic v letech 2025 až 2026 se nachází v dalším rozvoji veřejné dopravy (71 % investic). Další investice v objemu 6 mld. Kč směřují do neodkladných rekonstrukcí mostů, ulic a další silniční infrastruktury (17 %) a zlepšení sítě cest pro pěší a cyklisty (2 %).

Celková hodnota investičních akcí zahrnutých do Akčního plánu 2024–2026, tedy včetně nákladů na dokončení akcí po roce 2026 je 224 mld. Kč, z nich je 105 mld. Kč určeno na metro D a 119 mld. Kč na ostatní dopravní opatření. Díky spolufinancování z dotací EU, SFDI a dalších zdrojů se očekává, že výdaje hlavního města na opatření zahrnutá v Akčním plánu 2024 – 2026 budou 156,6 mld. Kč.

V oblasti rozvoje hromadné dopravy bude hlavní město pokračovat např. ve výstavbě metra D, Dvoreckého mostu, automatizaci metra C, přípravě výstavby Terminálu Smíchov, výstavbě tramvajového okruhu, výměně vozového parku za energeticky šetrnější soupravy v souladu s klimatickým plánem města, bezbariérovém zpřístupňování stanic metra atd.

Zaměří se ale i na vybrané rekonstrukce ulic s odstraněním bariér a zatraktivnění veřejného prostoru (např. v rámci rekonstrukcí ulic Jana Želivského a Seifertova), zvýšení bezpečnosti okolí severojižní magistrály (Legerova – Sokolská), zřizováním školních ulic a obecně zklidňováním dopravy v oblastech, kde se pohybují děti.

Pozornost bude i nadále zaměřena na rekonstrukce a výstavbu mostů. A to od Libeňského mostu, mostů Legií, Palackého, Čechova a Hlávkova, až po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu a přípravy oprav Strahovského tunelu nebo opatření v oblasti řízení dopravy a telematiky. Pokračovat bude také rozvoj páteřní sítě cyklostezek a mobiliáře k bikesharingu. Investice půjdou i na podpůrná opatření: rozvoj dobíjecí infrastruktury pro e-mobilitu, zefektivnění zón placeného stání včetně kontroly a vymáhání pokut za přestupky, snížení dopadů city logistiky nebo optimalizaci sdílených forem mobility (carsharingu a mikromobility) a mnohé další.

Akční plán 2024–2026 Plánu udržitelné mobility je výsledkem systematické práce pracovní skupiny, v níž byli zastoupeni specialisté z odboru dopravy a ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, dotčených městských organizací a společností (ROPID, DPP, a.s., TSK, a.s., IPR a OICT, a.s.) a spolupracujících organizací Krajského úřadu Středočeského kraje, IDSK a Krajské správy a údržby silnici Středočeského kraje.

TZ/Praha

Obrázek: MHMP

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS  

​ 

Napsat komentář