Pokuta 1,435 milionu korun pro Natland za tzv. gun jumping – uskutečňování fúze bez povolení ÚOHS

Energo Příbram s.r.o.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil soutěžiteli Natland Group, SE, pokutu ve výši 1 435 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před povolením ze strany Úřadu. Proti prvostupňovému rozhodnutí nebyl podán rozklad a již nabylo právní moci.

Společnost Natland Group, SE, (dále jen Natland) v průběhu roku 2019 začala uskutečňovat transakci, v jejímž rámci navýšila svůj obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram, s.r.o., a získala tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce podléhala povolení Úřadu. Podle zjištění Úřadu společnost Natland již od prosince 2019 aktivně vykonávala kontrolu nad Energo Příbram. Konkrétně na valných hromadách rozhodla o odvolání a jmenování jednatele a odvolání člena dozorčí rady Energo Příbram, přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o změně obsahu společenské smlouvy této společnosti či nepřímo schvalovala účetní uzávěrku nabývané společnosti.

Návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů nicméně společnost Natland podala až v listopadu 2020. Spojující se soutěžitelé přitom nesmí podle zákona o ochraně hospodářské soutěže vykonávat kontrolu nad nabývanou společností před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení soutěžitelů povoluje. Za porušení této povinnosti, tzv. gun jumping, hrozí pokuta až do výše 10 % z čistého obratu společnosti.

Soutěžitel Natland přistoupil v rámci správního řízení na tzv. narovnání, v jehož rámci přiznal své nezákonné jednání, jak bylo kvalifikováno Úřadem, za což mu byla snížena pokuta o 20 %.

TZ

Foto: Energo Příbram s.r.o.

Napsat komentář