NKÚ: Na podporu rodin vydalo MPSV téměř 9 mld. Kč

NKÚ se zaměřil na kontrolu peněz vynaložených Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie (EU) na podporu rodinné politiky. Kontrolováno bylo nakládání s financemi operačního programu „Zaměstnanost“ (OPZ) a národního dotačního titulu „Rodina“ v letech 2018 až 2020. Úřad prověřoval i strategické řízení podpory rodin v ČR. Kontroloři zjistili, že prostředky státního rozpočtu a EU v celkové výši téměř 9 mld. Kč přispěly k podpoře rodin jen částečně. Systém podpory rodinné politiky byl nastaven tak, aby příjemci vyčerpali maximální objem prostředků z OPZ. Ministerstvo však nemělo v některých případech přehled, jak reálně tyto peníze potřebným osobám pomohly. Sledován byl totiž především počet podpořených účastníků, nikoliv kvalitativní přínosy podpory.

Interaktivní zobrazení dat obsažených v kontrolním závěru je dostupné zde: https://www.nku.cz/scripts/detail.php?id=12728.

Z operačního programu „Zaměstnanost“ bylo na podporu rodin vynaloženo 8,6 mld. Kč prostřednictvím minimálně 3 593 projektů. Podpořeno bylo téměř 160 tisíc osob. Vzhledem k tomu, že MPSV nestanovilo příjemcům podpory povinnost sledovat a vyhodnocovat dopady projektů po jejich ukončení, není prokazatelný dlouhodobý dopad podpory. Není tedy zřejmé, zda tyto prostředky přispěly k snížení počtu osob ohrožených chudobou či sociálním vyloučením, jak požaduje cíl stanovený v „Národním programu reforem“.

Kontrola ukázala, že u 179 z 331 (tj. 54 %) ukončených projektů na podporu rodinné politiky s celkovými výdaji ve výši 495 mil. Kč nebylo dosaženo stanoveného dílčího cíle, tedy získání kvalifikace pro účastníky projektů.

U národního dotačního titulu „Rodina“, který má přispívat k předcházení nežádoucích situací jako je např. rozpad rodiny či odebírání dětí, nestanovilo MPSV konkrétní cíle. Ani zde tedy není možné sledovat a vyhodnocovat přínosy, efektivnost a účelnost vynaložených finančních prostředků ze státního rozpočtu.

NKÚ zkontroloval 10 projektů u konkrétních příjemců podpory. Tyto projekty, na které bylo vynaloženo ze státního rozpočtu a ze zdrojů EU 216,7 mil. Kč, měly za cíl zlepšit situaci osob pečujících o děti do 15 let a také těch, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Projektů se zúčastnilo 2 999 osob, přičemž 91 % byly ženy. Kontroloři zjistili, že vynaložené peníze přispěly ke zlepšení situace těchto osob v menší míře, než sami příjemci podpory předpokládali. I zde platí, že dlouhodobé dopady podpory jsou pouze dílčí, nebo nejsou prokazatelné.

Kontrola odhalila, že MPSV při administraci projektů OPZ nepostupovalo podle zákona o finanční kontrole. Dále bylo zjištěno, že „Koncepce rodinné politiky“ z roku 2017 neposkytuje dostatečnou oporu pro účelné vynakládání prostředků státního rozpočtu a EU na podporu rodinné politiky. MPSV v ní nestanovilo konkrétní, měřitelné a časově ohraničené cíle ani žádné ukazatele pro systematické sledování a vyhodnocování plnění daných cílů. V letech 2019 a 2021 MPSV sice připravilo a předložilo vládě aktualizace Koncepce, nicméně k jejich projednání a schválení nedošlo.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy