Miliarda korun zamíří na podporu projektů oběhového hospodářství

Vzniknou nová re-use centra, sběrné dvory, systémy pro třídění nebo třídicí linky. Aktuální balíček vyhlášených výzev z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 se soustředí jak na projekty v sektoru oběhového hospodářství, tak i na podporu aktivit v oblasti zvyšování kvality ovzduší. Pro uchazeče je ve čtyřech nových výzvách nachystána částka okolo 3,5 mld. korun, z toho rovná miliarda poputuje na efektivní nakládání s odpady.

„Dotacemi umožníme vznik nových re-use center, sběrných dvorů, třídicích linek a také například podpoříme výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové či energetické využití odpadů. Jediným smysluplným směrem v oblasti udržitelného nakládání s odpady jsou pro nás cirkulární řešení,“ říká ministryně životního prostředí.

Urychlení přechodu na oběhové hospodářství, které dokáže účinně využívat zdroje, je jednou z hlavních oblastí v novém programovém období OPŽP. Svědčí o tom i šíře podporovaných aktivit. Aktuálně otevřené výzvy se soustředí na výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity. Podpory se dočkají rovněž systémy pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony). O dotace na tato opatření mohou žádat obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí nebo obchodní společnosti a družstva 100% vlastněné veřejnoprávními subjekty.

„Součástí těchto projektů může být navíc i infrastruktura na předcházení vzniku odpadů, tedy například pořízení domácích kompostérů pro občany. Musí se však jednat o minoritní část projektu (méně než 50 procent způsobilých nákladů projektu). Samostatnou výzvu na předcházení vzniku odpadů včetně dotací na zmiňované domácí kompostéry chystáme na prosinec tohoto roku,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Nově vyhlášené výzvy ze specifického cíle 1.5 „Oběhové hospodářství“ se rovněž týkají třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci ostatních odpadů, odpadových bioplynových stanic a zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Další dvě výzvy se vztahují ke specifickému cíli 1.6 „Příroda a znečištění“ a primárně jsou určeny na podporu projektů, které řeší kvalitu ovzduší prostřednictvím snižování emisí ze stacionárních zdrojů. Podpora je určena i na snížení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat a omezování prašnosti z plošných zdrojů. O dotaci je možné žádat i na aktivity spojené s pořízením či modernizací systémů pro posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění ovzduší.

Dokumenty k novým výzvám:

4. výzva – Udržitelné nakládání s odpady

12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší

13. výzva – Systémy pro posuzování znečištění ovzduší

14. výzva – Třídění a dotřiďování odpadů

www.opzp.cz

Zdroj: MZP

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy