Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné časopisu ICT NETWORK NEWS
Platné od 19.12. 2017.

Obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) mezi AVERIA LTD., 6 Bexley Square, M3 6BZ Manchester – Salford, United Kingdom, Company Number: 6972108 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webu https://www.b2b-nn.com. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy proběhne po vzájemné dohodě mezi stranou Prodávajícího (www.b2b-nn.com) a stranou Kupujícího, a to formou odeslání elektronické objednávky na webové stránce nebo emailovou, telefonickou nebo osobní dohodou a jejím zaplacením po předchozím vystavení faktury.

Objednávka je považována za závaznou v momentě jejího zaplacení ve prospěch Prodávajícího a Prodávající strana je povinna splnit veškeré dohodnuté závazky týkající se kvality, kvantity a variant vybraného předplatného.

Prodávající strana si vyhrazuje nárok změnit typy předplatného bez udání důvodů, jakož i předchozího upozornění.

Prodávající strana si dále vyhrazuje právo neuhrazenou objednávku nevyřídit, a to bez povinnosti se k tomuto vyjádřit.

Termín pro doručení není závazný a případná individuální zdržení v doručení nejsou důvodem k reklamaci.

Dohodnutá cena, která je předmětem kupní smlouvy, je konečná a neobsahuje žádné skryté poplatky, doplatky nebo jakékoliv další skryté náklady na doručování předplatného. V ceně je tedy uvedeno i poštovné a balné se všemi nutnými poplatky pro distribuci časopisu. Na dohodnutou cenu je Kupujícímu vystavena faktura.

Strana Kupujícího provede platbu ve prospěch účtu číslo 1015474334/6100 v Kč, transakce bude obsahovat přidělený variabilní symbol, který identifikuje objednávku.

Dohodnutá cena je splatná k datu dle vystavené faktury. Pokud platba neproběhne ve stanovených termínech, bude kupní smlouva vypovězena stranou Prodávajícího.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 a § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

Odstoupení od smlouvy je možné dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a to kdykoliv během trvání uzavřené smlouvy (resp. po dobu, co je Kupujícímu doručováno vybrané předplatné). Po obdržení žádosti o výpověd smlouvy bude smlouva ukončena k dalšímu nejbližšímu možnému vydání předplatného. Za již expedované výtisky je Kupující povinnen dle ustanovení § 1834 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uhradit poměrnou část ceny. Výpověď se tedy vztahuje výhradně na ta čísla, které dosud nebyla expedována, a za tato čísla bude straně Kupujícího vrácena poměrná část z celkové ceny předplatného.

V případě, že chce Kupující odstoupit od smlouvy, může tak učinit zasláním emailu na adresu redakce(zavináč)averia.cz, který bude obsahovat variabilní symbol platby a datum, ke kterému si přeje Kupující dodávku ukončit, a případné další informace upřesňující objednávku dle uvážení Kupujícího.

Prodávající zasláním emailu potvrdí Kupujícímu bez odkladu, nejpozdějí však během 14 pracovních dní, přijetí odstoupení od kupní smlouvy a zajistí ukončení dodávek a vrácení případného přeplatku do 14 pracovních dní od potvrzení přijetí žádosti. Přeplatek bude Kupujícímu vrácen vždy stejným způsobem a na stejný účet, z kterého byla přijata původní platba.

Práva a povinnosti smluvních stran, není-li stanoveno jinak, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.