Povinnost pro poskytovatele v souvislosti s revizí obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)

Úřad na svých stránkách informoval o proběhlé revizi nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (tzv. GBER).

Revidované znění GBER vstoupilo v platnost dne 1. 7. 2023 a použije se do 31. 12. 2026. Revidovaný GBER obsahuje změny jak ve Společných ustanoveních (Kapitola I GBER), v ustanoveních týkajících se kontroly (Kapitola II GBER), tak zejména v ustanoveních týkajících se jednotlivých kategorií podpory (Kapitola III GBER).

V přechodných ustanoveních GBER (čl. 58 odst. 5) je uvedeno: „Dojde-li ke změně tohoto nařízení, jakýkoli režim podpory vyňatý podle tohoto nařízení ve znění použitelném v době vstupu daného režimu v platnost zůstává vyňatý po dobu opravného období šesti měsíců.“

Poskytovatelům podpor tedy vzniká povinnost v rámci 6 měsíčního adaptačního období (tj. do 31. 12. 2023) upravit podmínky stávajících režimů podpor tak, aby byly v souladu s aktuálním zněním nařízení GBER, a tyto změny oznámit Evropské komisi prostřednictvím Úřadu na předepsaném formuláři.

V této souvislosti Úřad kontaktoval dotčené poskytovatele režimů podpor s žádostí o kontrolu těch režimů podpor, které byly oznámeny dle GBER a u nichž doba trvání překračuje rok 2023, tj. zda změny provedené v GBER, platné od 1. 7. 2023, dopadají na tyto režimy a je tedy třeba tyto režimy přeoznámit Evropské komisi a uvést podmínky těchto režimů do souladu s revidovaným GBER.

Přeoznámení režimu Evropské komisi je třeba provést do 20 pracovních dnů ode dne, kdy (pozměněné/upravené) opatření vstoupilo v účinnost; nejpozději však do 20 pracovních dnů ode dne 31. 12. 2023. Podrobnější informace jsou k dispozici v dokumentu Návod pro administraci veřejné podpory poskytované dle nařízení Komise č. 651/2014.

Poskytovatelé podpory se mohou v této věci obracet na kontaktní osoby, uvedené ve výše zmíněné komunikaci Úřadu, nebo na adresu posta@uohs.cz.

TZ

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS 

​ 

Napsat komentář

Konference Metro'24 Rock Line
B2B

Konference Metro’24 Rock Line

Účastníci konference Metro’24 Rock Line se v AquaCity Poprad dozvědí, jak navrhnout inteligentní čtvrti a budovy, aby splňovaly ta nejvyšší kritéria komfortního, bezpečného a efektivního

Číst dále »