Vláda schválila dohodu mezi českou a německou vládou o plavbě po labské vodní cestě

Labe u Děčína

Cílem dohody je zajistit a udržovat splavnost Labe v určitých parametrech od Pardubic až do Hamburku. Umožní více využívat labskou vodní cestu pro ekologicky šetrnou nákladní dopravu, skloubit dopravní využití s vodohospodářskými potřebami a zachování cenného přírodního prostoru.

Na české straně mají být na úseku Labe od Ústí nad Labem až ke státním hranicím mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo připraveny parametry plavební dráhy vyplývající z aktuálně platných koncepčních dokumentů v oblasti vnitrozemské plavby. V návazném úseku na úseku mezi Ústím nad Labem a Týncem nad Labem pak budou zajištěny stávající parametry vodní cesty s plavební hloubkou 230 cm a současně v úseku mezi Týncem nad Labem a Pardubicemi opatření s cílem umožnit plavební hloubku 230 cm až do cílového přístavu v Pardubicích.

Na německém úseku Labe je současným cílem údržby hloubka plavební dráhy 140 cm, což odpovídá německému strategickému dokumentu s názvem Celkový koncept Labe. Kromě parametrů plavební dráhy na území České republiky a na území Spolkové republiky Německo, počítá dohoda se zřízením Společné komise, jejímž úkolem bude provádět monitorování parametrů plavební dráhy a navrhovat opatření k jejímu zlepšení.

Uzavření dohody předcházelo mnoho let jednání. V polovině listopadu 2017 se proto zástupci českého a německého ministerstva dopravy dohodli na přípravě nové mezinárodní smlouvy, která zajistí splavnost Labe na obou stranách hranice. Uzavřením Dohody získá vodní doprava na Labi závazný dokument ve smyslu mezinárodního práva, jako je tomu například u Rýna, Dunaje nebo Mosely a dalších mezinárodních vodních cest v EU, které už smlouvy tohoto typu mají.

Péče o řeku Labe je důležitá ve všech dimenzích – dopravní, vodohospodářské, hydrologické i ekologické. Tato Dohoda o vodní dopravě je chybějícím článkem ve snaze České republiky a Německa věnovat se společně péči o Labe ve všech dimenzích udržitelného rozvoje. Labe je zařazeno do sítě nejdůležitějších silničních a železničních koridorů, mezinárodních letišť a vodních cest TEN-T. Dohoda organicky doplní existující nástroje péče o Labe – Smlouvu mezi ČR a Německem o hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství z roku 1995 a Dohodu o mezinárodní komisi pro ochranu Labe z roku 1990.

Bezprostředně po podpisu Dohody Ministerstvo dopravy zahájí jednání s německou stranou o přístavním území, která město Hamburk nabídlo našemu státu k výměně za pozemky v přístavech, které naše země získala na 99 let do pronájmu podpisem Versailleské mírové smlouvy z roku 1919.

TZ

Obrázek: che

@RadekVyskovsky

Napsat komentář

Government

Domácnosti omezují výdaje

Růst hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků zpomalil a klesla i jejich míra investic. Domácnostem se nadále reálně propadaly příjmy. Reálně klesla jejich spotřeba a přibrzdily

Číst dále »