Třetí veřejná soutěž v programu DOPRAVA 2020+ vyhlášena

doprava dotace

Technologická agentura ČR (TA ČR) společně s Ministerstvem dopravy ČR vyhlásila dne 14. dubna 2021 třetí veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy – Program DOPRAVA 2020+.

Podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti dopravy je jednou z priorit Ministerstva dopravy. Cílem programu je podpora projektů směřujících k výsledkům využitelným v praxi. Především se jedná o řešení směřující ke zvyšování dostupnosti dopravy, její udržitelnosti a bezpečnosti, a to při reflexi společenských potřeb. Cílem programu DOPRAVA 2020+ je taktéž akcelerace technologického a znalostního rozvoje ČR a tím i růst konkurenceschopnosti ČR. Kromě projektů zaměřených na dopravní infrastrukturu či dopravní prostředky se řešená témata týkají také systémového přístupu k dopravě, rozvoje automatizace a digitalizace nebo využití družicových dat.

Největší změnou oproti minulé výzvě je výrazné navýšení předpokládané alokace, a to až na 850 milionů korun (z čehož využití 350 milionů je podmíněno schválením evropského Nástroje na podporu oživení a odolnosti), maximální možná podpora projektu do výše 50 milionů korun při maximálně 80% intenzitě podpory zůstává zachována. V rámci třetí veřejné soutěže bylo stanoveno prioritní téma výzkum a vývoj v oblasti digitalizace dopravy, na které bude částečně tato navýšená alokace využita.

Soutěžní lhůta začala dnem 15. dubna 2021 v 9:00 hodin a končí dnem 16. června 2021. Podrobné informace k podání návrhu projektu včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení naleznete na stránkách Technologické agentury ČR. V případě nejasností se podívejte do často kladených dotazů, případně můžete položit dotaz prostřednictvím Helpdesku. 4. května 2021 od 10:00 se uskuteční online informační seminář k této výzvě, který spolupořádá Ministerstvo dopravy a Technologická agentura ČR.

V případě zájmu o aplikační garantství Ministerstva dopravy k návrhu projektu posílejte vyplněnou Žádost o aplikační garantství na e-mailovou adresu doprava2020@mdcr.cz, a to nejpozději do 19. května 2021. Po tomto datu již Ministerstvo dopravy negarantuje její vyřízení do konce soutěžní lhůty. Ministerstvo dopravy bude poskytovat aplikační garantství k těm návrhům projektům, jejichž výstupy/výsledky budou prokazatelně aplikovatelné ze strany Ministerstva dopravy. Podrobnější informace k aplikačním garancím naleznete na stránkách Technologické agentury ČR, případně se můžete obrátit také na doprava2020@mdcr.cz.

TZ

@RadekVyskovsky

Napsat komentář