Předseda ÚOHS potvrdil zákaz plnění smlouvy uzavřené MMR na digitalizaci stavebního řízení

[[{“value”:”

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna na základě návrhu rozkladové komise zamítl rozklady podané Ministerstvem pro místní rozvoj a vybraným dodavatelem, akciovou společností InQool, ve věci návrhů na uložení zákazu plnění Smlouvy o prováděcím projektu, vývoji a implementaci informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení, podaných společnostmi Expert & Partner engineering CZ, a. s., a VITA software, s. r. o. Předseda tak potvrdil správnost rozkladem napadeného prvostupňového rozhodnutí Úřadu, vydaného v této věci v březnu letošního roku.

Ministerstvo pro místní rozvoj zadalo v listopadu loňského roku veřejnou zakázku Softwarové prostředí pro sdílení informací a dat v jednacím řízení bez uveřejnění z důvodu existence krajně naléhavé okolnosti, zdůvodněné nabytím účinnosti právní úpravy, jež předpokládá digitalizaci stavebního řízení. Jednacímu řízení bez uveřejnění předcházelo otevřené zadávací řízení pro veřejnou zakázku Zajištění digitalizace stavebního řízení (DSŘ) z března loňského roku, které bylo v září loňského roku Úřadem zrušeno, neboť zadavatel stanovil určité zásadní zadávací podmínky v rozporu se zákonem. Zadavatel se rozhodl dále postupovat s použitím jednacího řízení bez uveřejnění a dne 3. 11. 2023 uzavřel s vybraným dodavatelem InQool, a. s., smlouvu, jež byla předmětem podaných návrhů a následně i správních řízení u ÚOHS.

V rozkladem napadeném rozhodnutí Úřad uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy, neboť byla uzavřena v rozporu se zákonem, když zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by byly splněny zákonem stanovené podmínky pro použití tohoto druhu zadávacího řízení. Úřad shledal nezbytnost postupu zadavatele v jednacím řízení bez uveřejnění v důsledku krajně naléhavé okolnosti, avšak vznik této krajně naléhavé okolnosti zadavatel způsobil sám tím, že v předchozím otevřeném řízení pro veřejnou zakázku DSŘ postupoval v rozporu se zákonem, a proto bylo otevřené řízení Úřadem zrušeno. Úřad v rozkladem napadeném rozhodnutí dále konstatoval, že v šetřeném případě existují důvody hodné zvláštního zřetele spojené s veřejným zájmem, které vyžadují pokračování plnění smlouvy a stanovil v souladu se zákonem čtyřměsíční lhůtu ode dne nabytí právní moci napadeného rozhodnutí, jejímž uplynutím bude zakázáno plnění smlouvy.

Druhostupňové rozhodnutí ÚOHS se vypořádává s námitkami zadavatele i dodavatele vybraného v jednacím řízení bez uveřejnění. V rozhodnutí je konstatováno, že zadavatel mohl a měl předpokládat nesoulad svých postupů v otevřeném řízení pro veřejnou zakázku DSŘ se zákonem a do časové tísně se tak dostal svým předchozím postupem. Zároveň předseda Úřadu potvrdil, že zadavatel nepřednesl argumenty, které by odůvodňovaly neuložení zákazu plnění či delší odklad, než jak jej stanovil Úřad, zejména v situaci, kdy jednací řízení bez uveřejnění je nejméně transparentním druhem zadávacího řízení.

TZ/ÚOHS

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS“}]] 

​ 

Napsat komentář