NSS zprostil kárné žaloby bývalého nejvyššího žalobce Pavla Zemana

Nejvyšší správní soud jako soud kárný zprostil kárného obvinění JUDr. Pavla Zemana, bývalého nejvyššího státního zástupce. Ministryně spravedlnosti mu v kárné žalobě kladla za vinu, že v postavení nejvyššího státního zástupce schválil a v prosinci 2019 podepsal dovolání v trestní věci týkající se vydání osvědčení o československém občanství Josefiny Czerninové, aniž by rozhodnutí o podání dovolání delegoval na některého ze svých náměstků a upozornil na svůj vztah k věci. Podle ministryně spravedlnosti přitom měl k dané trestní věci osobní poměr, jelikož výsledek trestního řízení byl způsobilý mít přímý vliv na soukromoprávní pozemkový spor, ve kterém vystupuje osobní přítel kárně obviněného. V tomto sporu měl Pavel Zeman dříve působit jako zprostředkovatel ve snaze dosáhnout smírného řešení a s tímto cílem inicioval a uskutečnil v průběhu roku 2014 tři schůzky s příbuzným druhé strany sporu. Soud se tedy nezabýval, ani zabývat nemohl, vhodností samotných schůzek. Ty mohl vzít v úvahu jen při hodnocení míry vztahu Pavla Zemana k projednávané věci.

Kárný senát se zabýval několika okruhy právních i skutkových otázek. V prvé řadě dospěl k závěru, že nezaniká odpovědnost Pavla Zemana za skutky, za kterých se případně dopustil z pozice nejvyššího státního zástupce, ačkoliv na tuto funkci rezignoval. I nadále je státním zástupcem a zákon nerozlišuje mezi kárnou odpovědností vedoucích státních zástupců a řadových státních zástupců. Dospěl také k závěru, že pokud je nejvyšší státní zástupce podjatý, může se z důvodu této podjatosti vyloučit, přičemž v takovém případě by za něj příslušný úkon učinil jeho náměstek.

Jak k tomu uvedl předseda kárného senátu Petr Mikeš: „Nestrannost státních zástupců je významnou hodnotou, která je důležitá pro důvěru veřejnosti v jejich práci. Právní úpravu je tedy třeba vykládat tak, aby i nejvyššímu státnímu zástupci umožňovala se vyloučit z rozhodování o určité věci, pokud budou v dané věci důvody pochybovat o jeho nepodjatosti.“

Více zde: http://www.nssoud.cz/NSS-zprostil-karne-zaloby-byvaleho-nejvyssiho-zalobce-Pavla-Zemana/art/32941

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

Generated by Feedzy