Kritéria při výběru dodavatelů stavebnin

Kriteria Stavebnictví

Podle studie stavebních materiálů 2017 společnosti CEEC Research, stavební firmy dbají při výběru dodavatele stavebnin především na kvalitu nabízených materiálů, samozřejmě také na cenu, termín dodání a přístup dodavatele k reklamacím. O nákupu stavebních materiálů přitom u nadpoloviční většiny firem rozhoduje ředitel či jednatel. Drtivá většina ředitelů stavebních firem je aktuálně s dodavateli spokojena a o změně klíčového dodavatele v letošním roce uvažuje jen desetina z nich. 

Hlavním kritériem při výběru dodavatele stavebních materiálů je kvalita nabízených stavebnin. Potvrzují to ředitelé stavebních společností, kteří na stupnici od nuly do desítky, kde desítka představuje faktor nejvíce ovlivňující výběr dodavatele, přiřkli tomuto kritériu vysokou známku 8,9. Výběr je také významně ovlivňován cenou, termínem dodání (v obou případech 8,5 bodu z 10) a přístupem k řešení reklamací (8,1 bodu z 10). „Aktuálně vidíme na trhu rostoucí zájem investorů a z toho plynoucí motivaci i pro stavební firmy o kvalitnější materiály, za které jsou v řadě případů ochotni zaplatit i vyšší cenu. Několik předchozích nešťastných případů, kdy kvůli špatné kvalitě materiálů došlo k problémům celé stavby, bylo pro řadu investorů i firem velkým poučením, co příště již neopakovat.“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. Klíčový vliv zejména u veřejných investorů potvrzuje i Tomáš Rosák, předseda představenstva Saint-Gobain Construction Products, „Velmi by pomohlo, kdyby se pravidla pro veřejné zakázky soustředila více na kvalitu provedení, a nikoliv pouze na cenu.“

Nejmenší vliv při rozhodování mají naopak unikátní speciální produkty v portfoliu dodavatele (6,3 bodu z 10) a poskytované reference (6,7 bodu z 10). Poměrně nízko se také u firem specializovaných na inženýrské stavby umístila možnost technologického poradenství dodavatele (6,6 bodu z 10). „Pro použití materiálů na stavbách je pro nás především závazná projektová dokumentace s uvedenými specifikacemi. V případě možných alternativ musí náhradní materiály jednoznačně splňovat požadované technické parametry, dále musí obsahovat nějakou komerční výhodu (např. nižší cenu, rychlejší montáž, kratší dodací lhůtu, lepší technické parametry, než požaduje dokumentace apod.)“ říká Miloš Horňák, výrobní ředitel, PS BRNO, s.r.o. „Dáváme přednost již prověřeným dodavatelům, u nichž víme, že odvedou svoji práci kvalitně a včas,“ tvrdí Karel Branda, ředitel Trigema Building„Hlavními kritérii je kvalita, cena a dodávka v daném čase,“ dodává Pavel Pilát, generální ředitel, Metrostav a.s.

 

Důraz na kvalitu stavebních materiálů se promítá i do faktu, že polovina (56 procent) stavebních společností provádí její kontrolu u všech převzatých dodávek, přičemž další třetina (35 procent) provádí kontroly kvality namátkově. O něco striktnější z hlediska četnosti jsou přitom firmy zaměřené na inženýrské stavby, které provádějí kontroly všech dodávek stavebnin ve třech pětinách (61 procent) případů. V názoru na to, zda se kvalita dodávek změnila ve srovnání s obdobím před krizí, jsou stavební firmy rozpolcené. Bezmála polovina (44 procent) z nich změny kvality u dodávek zaregistrovala, přičemž čtvrtina (26 procent) avizovala spíše částečnou změnu. Více než polovina (55 procent) stavebních společností naopak žádnou změnu kvality dodávek nezaznamenala.

„Pro nás jako montážní a servisní firmu je rozhodující spolehlivost dodávek a jsem ochotni akceptovat rozumně vyšší cenu. Žel ne vždy se setkáváme se stejným přístupem od nákupních útvarů stavebních společností,“ říká Ivo Luňák, jednatel společnosti, Tyros Loading Systems CZ s.r.o. „Klíčová jsou následující kritéria: priorita zákazníka, např. daná zadáním, smlouvou, kvalita, cena, flexibilita dodávky a servis,“ shrnuje požadavky na stavební materiály Aleš Kocourek, jednatel společnosti, KASTEN spol. s r.o. „Víceméně je rozhodující cena, materiály používáme standardní a myslím, že zase tak velký rozdíl v kvalitě dnes na trhu není, pokud nechci investovat do úplných novinek a hi-tech materiálů,“ tvrdíRadek Mrázek, generální ředitel a místopředseda představenstva, BAK stavební společnost a.s.

Rozhodovací pravomoci o nákupu stavebních materiálů má u nadpoloviční většiny stavebních společností jejich ředitel či jednatel (59 procent). U pětiny (17 procent) firem o nákupech rozhoduje stavbyvedoucí, desetina (13 procent) pak přenáší tuto zodpovědnost na specializovaného pracovníka nebo nákupčího. Nákupy jsou přitom nejčastěji u poloviny (52 procent) stavebních firem realizovány formou celoročních smluv, ve čtvrtině (25 procent) případů se jedná o smlouvy na zakázku a pouze u necelé pětiny (16 procent) firem preferují ředitelé firem jednorázové nákupy. Drtivá většina (96 procent) stavebních společností je přitom v současné době se svými dodavateli spokojena a jen jedna desetina (11 procent) plánuje v letošním roce měnit některého z klíčových dodavatelů stavebních materiálů. Stejná situace bez výraznějších rozdílů panuje u stavebních firem bez ohledu na jejich zaměření.