#franchising

franchisa

Pojmy „franchisa“ a „franchising“ sice pocházejí z amerického hospodářského slovníku, ale původ mají ve středověké Francii. Pojem „franchisa“ označoval předání privilegií třetí osobě, která za odměnu směla ve státním zájmu vyrábět nebo obchodovat. V polovině 19. století se pod franchisingem rozumělo komerční využití práv třetí osoby. Tím se pojem přiblížil tomu, co pod franchisou rozumíme dnes.

Pod pojmem franchising se dnes rozumí forma odbytu zboží a služeb subjektem, který vystupuje na trhu jako „franchisor“ a poskytuje více partnerům – franchisantům právo s jeho produkty nebo službami, pod vlastním jménem, provozovat obchodní činnost.

Evropský kodexu etiky franchisingu vydaný EFF definuje franchising, zjednodušeně vyloženo, jako odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podniků, franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost, provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí.

Toto právo franchisanta opravňuje a zavazuje užívat za přímou nebo nepřímou úplatu jméno franchisorovy firmy a/nebo jeho ochrannou známku a/nebo servisní známku a/nebo jiná práva z průmyslového a/nebo duševního vlastnictví, jakož i know-how, hospodářské a technické metody a procedurální systém, v rámci a po dobu trvání písemné franchisové smlouvy, za tímto účelem uzavřené mezi stranami, a za trvalé obchodní a technické podpory ze strany franchisora.

Zmíněné „Know-how” je souborem nepatentovaných praktických znalostí, vycházejících z franchisorem získaných a ověřených zkušeností, jež jsou utajené, podstatné a identifikované. Utajené” znamená, že know-how, není všeobecně známé nebo lehce dostupné. „Podstatné” znamená, že know-how zahrnuje nepostradatelné informace pro použití franchisantem.

„Identifikované” znamená, že know-how musí být specifikováno natolik zevrubně, aby bylo možno zjistit, zda odpovídá kritériím utajení a podstatnosti. Specifikace know-how může být smluvně zakotvena.

Slovník

Franchising – je odbytový systém, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí. (definice EFF)

Franchisa – licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

Franchisor – franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy

Franchisant – franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

Franchisová smlouva – dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

Franchisový balík – souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

Franchisové poplatky – platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

Franchisová síť – obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

Master-Franchising – franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

Master-Franchisa – franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)

Master-Franchisant – tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

Master-Franchisová smlouva – (master – hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty

Napsat komentář