Evropská komise provede v lednu 2022 kontrolu dodržování povinnosti transparentnosti

Na počátku roku 2022 provede Evropská komise kontrolu dodržování povinností souvisejících s transparentností poskytnutých podpor.

Povinnost transparentnosti, tj. povinnost poskytovatelů zapisovat do systému Transparency Award Module (TAM) podpory překračující určitý limit, je stanovena v bodu 103 Dočasného rámce a v čl. 9 odst. 1 písmeno c) a přílohy III nařízení Komise č. 651/2014, ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“). Tuto povinnost může Komise uložit rovněž v rámci individuálního rozhodnutí, kterým prohlásí určité podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Podle Dočasného rámce musí členské státy, resp. poskytovatelé, zveřejňovat v rámci systému TAM příslušné informace o každé jednotlivé podpoře přesahující 100 000 EUR a v odvětví zemědělské prvovýroby a rybolovu přesahující 10 000 EUR, a to do dvanácti měsíců od poskytnutí podpory. V rámci GBER je limit stanoven, s určitými výjimkami, na 60 000 EUR pro příjemce působící v zemědělské prvovýrobě, 30 000 EUR pro příjemce působící v odvětví rybolovu a akvakultury a 500 000 EUR pro příjemce v ostatních oblastech. Lhůta pro zveřejnění v systému TAM je do šesti měsíců od poskytnutí podpory.

Komise proto vyzývá členské státy, resp. poskytovatele, aby provedly kontrolu a zápis poskytnutých podpor, které splňují podmínky k plnění povinnosti transparentnosti, do systému Transparency Award Module (TAM), a to do 15. ledna 2022.

TZ

@RadekVyskovsky

Zdroj: eGOVERNMENT NETWORK NEWS

Napsat komentář

konference Future Cyber Defence 12. 10. 2023
Events

Future Cyber Defence

Jako mediální partneři Vás zveme na panelovou diskusi Future Cyber Defence, která navazuje na konferenci SCADA SECURITY a předchází konferencím připravovaným na rok 2024. Jednotlivá

Číst dále »
Generated by Feedzy