Čtvrtina zemědělské půdy v EU má být do roku 2030 obhospodařována ekologicky

ekologické zemědělství

Evropská komise chce víc podpořit ekologické zemědělce. Počítá s tím v novém akčním plánu, jehož cílem je zvýšit ekologickou produkci a zájem Evropanů o biopotraviny. Komise chce kromě ekologického zemědělství samého posílit i výzkum a vývoj v tomto odvětví a usnadnit přenos vědeckých poznatků do udržitelné zemědělské praxe.

Evropská komise předložila akční plán pro rozvoj ekologické produkce. Hlavním cílem tohoto plánu je podpořit produkci a spotřebu ekologických zemědělských produktů, dosáhnout do roku 2030 toho, že ekologicky bude obhospodařováno 25 % zemědělské půdy, a výrazně zvýšit podíl ekologické akvakultury.

Ekologická produkce je přínosná z řady důvodů: ekologická pole mají přibližně o 30 % větší biologickou rozmanitost, zvířata v ekologickém chovu mají lepší životní podmínky a užívají méně antibiotik, ekologičtí zemědělci mají vyšší příjmy a jsou odolnější a spotřebitelé díky logu EU označujícímu ekologickou produkci přesně vědí, co si kupují. Akční plán je v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategií v oblasti biologické rozmanitosti.

Akční plán je navržen tak, aby k dosažení 25% cíle poskytl rychle rostoucímu odvětví ekologické produkce vhodné nástroje. Aby se zajistil vyvážený růst tohoto odvětví, předkládá plán 23 opatření rozdělených podle tří hledisek – posílení spotřeby, zvýšení produkce a další zlepšení udržitelnosti odvětví.

Komise vybízí členské státy, aby vypracovaly vnitrostátní ekologické akční plány s cílem zvýšit jejich vnitrostátní podíl na ekologickém zemědělství. Mezi členskými státy existují významné rozdíly, pokud jde o podíl zemědělské půdy, na níž se v současnosti hospodaří ekologicky. Pohybuje se v rozmezí od 0,5 % do více než 25 %. Vnitrostátní ekologické akční plány doplní vnitrostátní strategické plány SZP a budou v nich stanovena opatření, která půjdou nad rámec zemědělství i toho, co nabízí SZP.

Podpora spotřeby

Přechod zemědělců na ekologické zemědělství, a tím i jejich vyšší zisky a odolnost, zásadním způsobem povzbudí rostoucí spotřeba ekologických produktů. Za tímto účelem akční plán předkládá několik konkrétních opatření zaměřených na zvýšení poptávky, udržení důvěry spotřebitelů a přiblížení ekologických potravin občanům.

Patří mezi ně: informování o ekologické produkci, podpora spotřeby ekologických produktů obecně, podpora většího využívání ekologických produktů ve veřejných jídelnách prostřednictvím veřejných zakázek a zvýšení distribuce ekologických produktů v rámci projektu EU pro školy.

Opatření se rovněž zaměřují například na předcházení podvodům, zvýšení důvěry spotřebitelů a zlepšování sledovatelnosti ekologických produktů. Významnou úlohu může sehrát i soukromý sektor, například tím, že bude odměňovat zaměstnance poukázkami na ekologické produkty, které budou moci využít k nákupu biopotravin.

Zvýšení produkce

V současné době se v EU ekologicky hospodaří přibližně na 8,5 % zemědělské plochy a trendy naznačují, že při současném tempu růstu to bude do roku 2030 15–18 %. Soubor nástrojů obsažený v tomto akčním plánu má podnítit další úsilí, aby se dosáhlo hodnoty 25 %. Akční plán se z velké části zaměřuje na „efekt přitažlivosti“ na straně poptávky, nicméně klíčovým nástrojem podporujícím přechod na ekologické zemědělství zůstává společná zemědělská politika.

V současné době se na podporu ekologického zemědělství vynakládá přibližně 1,8 % prostředků SZP (7,5 miliardy eur). Budoucí SZP na období 2023–2027 bude zahrnovat ekorežimy, na které bude v závislosti na výsledcích jednání o SZP přidělen rozpočet ve výši 38–58 miliard eur. Ekorežimy bude možné využít na podporu ekologického zemědělství.

Kromě SZP patří ke klíčovým nástrojům pořádání informačních akcí a vytváření sítí pro sdílení osvědčených postupů, certifikace pro skupiny zemědělců, nikoli pro jednotlivé zemědělce, výzkum a inovace, využívání technologie blockchain a dalších technologií ke zlepšení sledovatelnosti, zvýšení transparentnosti trhu, posílení místních a drobných zpracovatelských podniků, podpora organizace potravinového řetězce a zlepšení výživy zvířat.

Zdroj: EK/BusinessInfo.cz

@RadekVyskovsky

Napsat komentář