COVID-19: Stabilizační balíček pro daňové poplatníky

tax free

Přinášíme informace ohledně stabilizačního a liberačního balíčku, který byl v souvislosti se zmírněním dopadů pandemie COVID-19 schválen Vládou ČR.

Podle schválené verze se jedná o tyto úlevy:

 • plošné prominutí pokuty za pozdní podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení do 1. července 2020
 • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem
 • plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vznikly mezi 1. březnem a 31. červencem 2020
 • individuální prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. března do 31. července, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem
 • plošné promíjení správního poplatku (za žádost o prominutí a posečkání)
 • tolerance při pokutování u zavedení třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb od 1. května 2020
 • promíjení úroku z prodlení a úroku z posečkané částky dle nového pokynu GFŘ D-44.

Finanční úřady by měly uplatňovat maximální vstřícnost a toleranci v situaci, kdy rozhodnutí závisí na správním uvážení.

Pro úspěšné prominutí je mnohdy nezbytné naplnit řadu podmínek stanovených v podmínkách promíjení (např. neexistence nedoplatku, dobrá daňová morálka v minulosti), což nemusí být v praxi vždy naplněno. Existují však i další řešení, jak situaci efektivně řešit (např. využití stávajících institutů podle daňového řádu).

Možnosti, které již současný daňový řád nabízí:

 • institut snížení hrazených záloh na daňové povinnosti včetně úplného zrušení
 • prodloužení lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů, čímž fakticky dochází také k prodloužení lhůty splatnosti daně (až o 3 měsíce navíc, případně až na 10 měsíců od konce zdaňovacího období, pokud předmětem daně jsou i zahraniční příjmy)
 • žádost o posečkání daně neboli odklad splatnosti či nastavení splátkového kalendáře (s pozitivním dopadem na redukci úroků z 14% plus repo na 7% plus repo, který lze navíc i promíjet)
 • určité možnosti nabízí také úprava sociální a zdravotního pojištění
 • možnosti promíjení dle současného pokynu, kdy mimořádné důvody obvykle mohou vést k redukci případných sankcí (včetně promíjení nad rámec pokynu)

Zdroj: Deloitte