Upuštění od nutnosti sterilizace během změny pohlaví v České republice

Upuštění od nutnosti sterilizace během změny pohlaví v České republice

Ústavní soud České republiky vydal nález, jímž významně přispěl ke změně v přístupu k úřední změně pohlaví. Soud v určil, že sterilizace ani operativní změna pohlavních orgánů obdobného způsobu, nebude nadále nutná jako podmínka pro změnu pohlaví uznávanou státem. Toto rozhodnutí představuje zásadní krok v ochraně práv transgender osob a v boji proti diskriminaci na základě genderové identity.

Dvě sporná ustanovení, která předepisovala nutnost těchto zákroků, byla shledána neústavními a soud je zrušil s účinností od konce června následujícího roku. Tímto rozhodnutím se Česká republika přibližuje standardům stanoveným v mezinárodním právu, zejména ve světle článků Evropské úmluvy o ochraně lidských práv týkajících se práva na soukromí a ochranu před degradujícím zacházením.

Rozhodnutí Ústavního soudu je postaveno na zásadě neminem laedere, tedy zásadě neškodit. V dřívějším pojetí byla požadovaná operace a sterilizace vnímána jako neúměrný zásah do fyzické integrity jedince, který může mít trvalé psychické i fyzikální následky, jejichž přesný dopad nemůže být do budoucna zlehčován. Soud tímto rozhodnutím potvrzuje, že stát nesmí vyžadovat od jednotlivce, aby se podrobil invazivnímu a nevratnému medicínskému zákroku, aby bylo možné právně uznat jeho genderovou identitu.

V důsledku tohoto rozhodnutí je nyní na českém zákonodárci, aby přizpůsobil stávající legislativu tak, aby byla v souladu s novou judikaturou Ústavního soudu. Ačkoliv tak nebyla sjednána přesná podoba, zákonodárce má nyní meze, v nichž se během legislativního procesu může pohybovat. Jejich vymezení je tak mnohem přesnější nežli předtím. Budoucí proces zahrnuje přepracování příslušných zákonů a vyhlášek tak, aby reflektovaly moderní pojetí genderové identity a posílily práva na individuální autonomii a osobní rozvoj bez nežádoucích zásahů státu.

Autor: Mgr. Wanda Vardanová

Zdroj: eGOVERNMENT.NEWS

Napsat komentář